adstyle.pl  

adstyle.pl
Sieć reklamy kobiecej

Sieć re­kla­my ko­bie­cej AdSTYLE po­wsta­ła z my­ślą o wy­ma­ga­ją­cych re­kla­mo­daw­cach zainteresowanych tematyką kobiecą.

Na­szym za­da­niem by­ło stwo­rze­nie no­we­go serwisu, opie­ra­ją­ce­go się na prostym i eleganckim in­ter­fej­sie, oraz:

  • umie­jęt­ne za­pre­zen­to­wa­nie sze­ro­kie­go wa­chla­rza ofer­ty,
  • mak­sy­mal­ne uprosz­cze­nie na­wi­ga­cji,
  • przy­go­to­wa­nie de­sk­to­po­wej oraz mo­bil­nej wer­sji stro­ny.

Efek­tem na­szej pra­cy jest no­wa stro­na, o lek­kim wy­glą­dzie i przej­rzy­stej na­wi­ga­cji. Dzię­ki za­sto­so­wa­niu na­sze­go au­tor­skie­go sys­te­mu CMS oraz kom­plek­so­wej opty­ma­li­za­cji, uda­ło nam się znacz­nie podnieść wy­nik ja­ko­ści stro­ny w kla­sy­fi­ka­cji Go­ogle do po­zio­mu 89 pkt. dla wer­sji de­sk­to­po­wej i 85 pkt. dla wer­sji mo­bil­nej na 100 moż­li­wych. 

zobacz on-line 

 

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.