Systemy IT szyte na miarę potrzeb  

Aplikacje
dedykowane

 

Ro­zwój każ­dej fir­my wią­żę się z po­trze­bą prze­twa­rza­nia co raz to więk­szych ilo­ści in­for­ma­cji. Naj­le­piej za­prząc do te­go mo­ce współ­cze­snych kom­pu­te­rów, wy­po­sa­żo­nych oczy­wi­ście w od­po­wied­ni sys­tem któ­ry z przy­jem­no­ścią dla Cie­bie do­star­czy­my!

Je­ste­śmy ze­spo­łem in­ży­nie­rów któ­re­go pa­sją jest two­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia. Cie­szy­my się, gdy ma­my oka­zje stwo­rzyć coś no­we­go w od­po­wie­dzi na re­al­ny pro­blem na­sze­go klien­ta.

Po­znaj 10 po­wo­dów dla któ­rych war­to z na­mi współ­pra­co­wać:

 • 1. Rozumiemy problemy biznesu

  Do każ­dej po­trze­by pod­cho­dzi­my in­dy­wi­du­al­nie, roz­wa­ża­jąc wszyst­kie moż­li­we roz­wią­za­nia – po­czy­na­jąc od bra­ku pod­ję­cia zmian (ta­ką moż­li­wość na­le­ży za­wsze prze­my­śleć!), przez roz­wią­za­nia po­ło­wicz­ne, wy­ko­rzy­sta­nie go­to­wych sys­te­mów, koń­cząc na bu­do­wie de­dy­ko­wa­ne­go sys­te­mu.

  Na­szym głów­nym ce­lem jest przy­nie­sie­nie opła­cal­no­ści przed­się­wzię­cia któ­ra owo­cu­je dłu­go­let­nią współ­pra­cą. Nie wy­my­śla­my na si­łę po­trzeb bu­do­wy roz­wią­za­nia któ­re się nie opła­cą.

 • 2. Wiemy jak porozumieć się z klientem

  Po­zy­ska­nie do­kład­nych wy­ma­gań jest jed­nym z klu­czo­wych wa­run­ków uda­ne­go pro­jek­tu IT. Brak pre­cy­zji i zro­zu­mie­nia in­ten­cji użyt­kow­ni­ka sys­te­mu skut­ku­je mar­no­traw­stwem cza­su i fun­du­szy, dla­te­go ca­ły czas do­sko­na­li­my nasz warsz­tat in­ży­nie­rii wy­ma­gań.

  W za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru i fa­zy pro­jek­tu sto­su­je­my:

  • do­ku­men­to­wa­nie wy­ma­gań w po­sta­ci User Sto­rie­s/Use Ca­se,
  • me­to­dę ICONIX: mo­de­lo­wa­nie za po­mo­cą dia­gra­mów prze­pły­wu da­nych mię­dzy funk­cja­mi (Ro­bust­ness dia­gram),
  • sz­ki­ce in­ter­fej­su (mock-ups/wi­re­fra­mes) oraz do­kład­ne pro­to­ty­py (osta­tecz­ny wy­gląd sys­te­mu).

   

 • 3. Umiemy doradzić w wyborze rozwiązania

  Ma­jąc wie­dzę na te­mat do­stęp­nych tech­no­lo­gii pro­gra­mi­stycz­nych oraz roz­wią­zań go­to­wych, je­ste­śmy w sta­nie do­ko­nać ana­li­zy opła­cal­no­ści wdro­że­nia ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu w sto­sun­ku do bu­do­wy no­we­go opro­gra­mo­wa­nia.

 • 4. Prowadzimy projekty w sposób elastyczny

  Ze­bra­nie szcze­gó­ło­wych wy­ma­gań i przy­go­to­wa­nie do­bre­go pro­jek­tu ar­chi­tek­tu­ry roz­wią­za­nia po­win­ny za­gwa­ran­to­wać bez­pro­ble­mo­wą re­ali­za­cję na czas, bez do­dat­ko­wych nie­spo­dzia­nek i kosz­tów.

  Nie­ste­ty to uto­pia. Świat in­ży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia do­szedł do wnio­sku, że trze­ba po­go­dzić się z tym, że wy­ma­ga­nia mo­gą się zmie­niać w trak­cie tr­wa­nia pro­jek­tu i na­le­ży wy­pra­co­wać no­we me­to­dy pra­cy. Na­wet naj­le­piej udo­ku­men­to­wa­ne wy­ma­ga­nia nie gwa­ran­tu­ją, że opi­sa­ne funk­cje rze­czy­wi­ście bę­dą uży­tecz­ne w re­al­nej pra­cy.

  Na­sze do­świad­cze­nie rów­nież po­twier­dza za­sad­ność uży­wa­nia me­to­dyk zwin­nych (Agi­le). W za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru pro­jek­tu sto­su­je­my me­to­dykę SCRUM lub XPrin­ce. Świa­do­mie do­bie­ra­my tech­ni­ki opi­sa­ne w tych me­to­dykach aby za­pew­nić po­żą­da­ny po­ziom kon­tro­li pro­jek­tu.

  Krót­kie okre­sy do­star­cza­nia ko­lej­nych funk­cji po­zwa­la­ją na spraw­dze­nie ich uży­tecz­no­ści w re­al­nych wa­run­kach pra­cy oraz wpro­wa­dze­nia zmian gdy zaj­dzie ta­ka po­trze­ba.

 • 5. Znamy się na technologiach

  znamy się
  na techno-
  logiach

  TOOLS

  Visual Studio
  Webstorm
  Gulp
  Jenkins
  GIT
  Stash
  Redmine

  FRONDEND

  HTML5 & CSS3
  good pure JS knowledge
  ANGULAR.JS
  jQuery
  SASS
  LESS

  BACKEND

  ASP.NET MVC
  PHP
  Windows Azure
  Apache
  SQL Server
  PG SQL
  EF 6
  Doctrine

  QA

  CodeBrag
  Specflow
  NUnit
  Selenium
  PhantomJS

  DEV PROCESS

  requirements engineering
  SCRUM + XP practises
  code review
  pair programming
  retrospectives
  Kanban

 • 6. Nasz zespół to entuzjaści

  Na­si pro­gra­mi­ści ko­cha­ją roz­wią­zy­wać pro­ble­my, po­zna­wać no­we tech­no­lo­gie i an­ga­żo­wać swo­ją kre­atyw­ność w two­rzo­ne przez nas pro­jek­ty. Ma­my świa­do­mość, że na­sza bran­ża zmie­nia się bły­ska­wicz­nie dla­te­go bie­rze­my udział w kon­fe­ren­cjach pro­gra­mi­stycz­nych i spe­cja­li­stycz­nych szko­le­niach aby za­wsze być na bie­żą­co.


 • 7. …któ­rzy two­rzą so­lid­ny kod…

  Pro­gram któ­ry dzia­ła nie jest jesz­cze wy­znacz­ni­kiem uda­ne­go pro­jek­tu. Ta­kie ce­chy jak bez­a­wa­ryj­ność, ła­twość zmian i roz­wo­ju, ana­li­zo­wal­ność ko­du ode­gra­ją póź­niej du­że zna­cze­nie. Na­szą am­bi­cją jest two­rze­nie do­bre­go ko­du któ­ry speł­nia te wszyst­kie ce­chy.

  Sto­su­je­my tech­ni­ki co­de-re­view: prze­gląd ko­du przez in­nych pro­gra­mi­stów przed wdro­że­niem na ser­wer pro­duk­cyj­ny. Nie­zro­zu­mia­ły lub nie­opty­mal­ny kod jest re­fek­to­ry­zo­wa­ny tak dłu­go aż uzy­ska ak­cep­ta­cje przez ze­spół.

  Ta in­we­sty­cja cza­su zwra­ca się w po­sta­ci mniej­szej awa­ryj­no­ści oraz bar­dziej ela­stycz­nej pra­cy we­wnątrz ze­spo­łu: Nie ma sy­tu­acji w któ­rej tyl­ko jed­na oso­ba ma wie­dzę na te­mat two­rzo­nej przez nie­go czę­ści opro­gra­mo­wa­nia.

  Ko­lej­ną istot­ną tech­ni­ką jest sto­so­wa­nie zauto­ma­ty­zo­wa­nych te­stów re­gre­syj­nych. Każ­de no­we wy­da­nie opro­gra­mo­wa­nia jest au­to­ma­tycz­nie bu­do­wa­ne na ser­werze te­sto­wym (Jen­kins CI) i te­sto­wa­ne przez skryp­ty któ­re sy­mu­lu­ją za­cho­wa­nie użyt­kow­ni­ka. Ja­ka­kol­wiek roz­bież­ność spo­dzie­wa­ne­go re­zul­ta­tu od od­po­wie­dzi wy­ge­ne­ro­wa­nej przez sys­tem skut­ku­je po­wia­do­mie­niem pro­gra­mi­sty któ­ry od­po­wia­da za błęd­ny kod.

 • 8. …i nie boją się zmian

  Sko­ro zmia­ny w wy­ma­ga­niach są nie­unik­nio­ne to sto­su­je­my ta­ki styl pra­cy któ­ry ogra­ni­czy stra­ty w wy­pad­ku wpro­wa­dze­nia zmian. Kon­tro­lu­je­my ja­kość ko­du w ta­ki spo­sób aby jak naj­szyb­ciej do­star­czyć dzia­ła­ją­ce roz­wią­za­nie, po ak­cep­ta­cji ulep­szyć je­go ja­kość (re­fak­to­ry­za­cja) uni­ka­jąc przy tym ry­zy­ka wpro­wa­dze­nia no­wych błę­dów (te­sty re­gre­syj­ne).

 • 9. Wdrażamy projekty do końca

  Zbu­do­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia to nie ko­niec pro­jek­tu. Przez wdro­że­nie ro­zu­mie­my prze­szko­le­nie i prze­or­ga­ni­zo­wa­nie fir­my klien­ta w ta­ki spo­sób aby efek­tyw­nie z nie­go ko­rzy­stać. Na­szym ce­lem jest nie bu­do­wa pro­duk­tu a osią­gnię­cie po­sta­wio­ne­go ce­lu bi­zne­so­we­go. Opro­gra­mo­wa­nie naj­czę­ściej jest tyl­ko środ­kiem.

 • 10. …i utrzy­mu­je­my wspar­cie

  Gdy już wszyst­ko funk­cjo­nu­je i przy­no­si zy­ski ofe­ru­je­my dal­sze wspar­cie i roz­wój wdro­żo­ne­go roz­wią­za­nia. Wie­rzy­my, że wie­lo­let­nia współ­pra­ca jest ko­rzyst­na dla obu stron.

PORTFOLIO - zobacz nasze serwisy www

 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Fir­mę Qu­ic­kNet wy­róż­nia pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do te­ma­tu – to nie gru­pa stu­den­tów któ­ra nie do­sza­cu­je roz­wią­zań i po­ry­wa się z mo­ty­ką na słoń­ce, a spraw­dzo­ny part­ner ma­ją­cy za so­bą wie­le lat do­świad­cze­nia i wdro­żo­nych pro­jek­tów – któ­re po pro­stu dzia­ła­ją.”

Pa­tryk Ber­gel – Wi­ne­on­li­ne Sp. z o. o.
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Do­tych­cza­so­wa współ­pra­ca da­je nam pod­sta­wy do stwier­dze­nia, że fir­ma Qu­ic­kNet to so­lid­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner bi­zne­so­wy, któ­ry świad­czy usłu­gi naj­wyż­szej ja­ko­ści.”

Lucyna Rymsza – Pure Coffee
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet
„Fir­ma Qu­ick­net da­ła się po­znać ja­ko wzo­ro­wy, rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner i bez cie­nia wąt­pli­wo­ści re­ko­men­du­ję jej usłu­gi.”

Przemysław Kokociński – Polpak Poland

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.