Integracje  

Integracje
systemów informatycznych

 

  • Jeste­śmy w sta­nie zapro­jek­to­wać zauto­ma­ty­zo­wa­ną komu­ni­ka­cje Two­je­go roz­wią­za­nia z nie­mal każ­dym sys­te­mem trze­cim;

  • Dobie­rze­my dla Cie­bie opty­mal­ne roz­wią­za­nie pod wzglę­dem opła­cal­no­ści przed­się­wzię­cia;

  • Mamy ponad 10 lat doświad­cze­nia w two­rze­niu roz­wią­zań IT, co pozwa­la nam na wcze­sne zasu­ge­ro­wa­nie moż­li­wych pro­blemów i spo­so­bów roz­wią­za­nia;

 

Przy­kła­do­we inte­gra­cje uła­twia­ją­ce życie naszych klien­tów:

 

Wymia­na infor­ma­cji o sta­nie maga­zy­no­wym:

Dzię­ki inte­gra­cji z bazą danych pro­gra­mu Subiek­tGT, sklep inter­ne­to­wy nasze­go Klien­ta dys­po­nu­je zawsze aktu­al­ną infor­ma­cją na temat dostęp­no­ści pro­duk­tów w skle­pie inter­ne­to­wym jak i w skle­pie sta­cjo­nar­nym.

Pro­blem z któ­rym przy­szło nam się zmie­rzyć, to sta­bil­ność połą­cze­nia z bazą danych, któ­ra musia­ła być uru­cho­mio­na na lokal­nym ser­we­rze, fizycz­nie znaj­du­ją­cym się w skle­pie sta­cjo­nar­nym. Spraw­dza­nie sta­nów w cza­sie rze­czy­wi­stym nie zawsze jest moż­li­we, a do tego powo­du­je zbyt duże obcią­że­nie łącza. Rozwią­za­nie zapro­po­no­wa­ne przez naszych pro­gra­mi­stów wpro­wa­dzi­ło zarów­no bufo­ro­wa­nie infor­ma­cji o dostęp­no­ści pro­duk­tów, jak i znacz­nie ogra­ni­czy­ło ilość zapy­tań do bazy danych, tak by żaden pro­dukt nie był spraw­dza­ny czę­ściej niż co 15 sekund (co bio­rąc pod uwa­gę spe­cy­fi­kę dane­go skle­pu i czę­sto­tli­wość doko­ny­wa­nia zaku­pów jest cza­sem wystar­cza­ją­cym). Dodat­ko­wo – infor­ma­cja o dostęp­no­ści jest łado­wa­na w spo­sób asyn­ch­ro­nicz­ny, by nie spo­wal­niać ren­de­ro­wa­nia kata­lo­gu pro­duk­tów przez ocze­ki­wa­nie na odpo­wiedź pro­gra­mu maga­zy­no­we­go.

 

Gene­ro­wa­nie listów prze­wo­zo­wych:

Każ­dy sklep inter­ne­to­wy, obsłu­gu­ją­cy znacz­ną ilość dzien­nych zamó­wień bory­ka się z pro­blemem wypeł­nia­nia listów prze­wo­zo­wych. Wyko­nu­jąc takie zada­nie ręcz­nie, oka­zu­je się, że jest to cza­so­ch­łon­ne, a zara­zem kosz­tow­ne – jeśli (przy­kła­do­wo) popeł­ni­my błąd w adre­sie. Dla nasze­go klien­ta doko­na­li­śmy inte­gra­cji skle­pu z sys­te­mem obsłu­gi listów prze­wo­zo­wych, tak by moż­li­we było auto­ma­tycz­ne eks­por­to­wa­nie listy bie­żą­cych zamó­wień wprost do dowol­ne­go sys­te­mu udo­stęp­nia­ne­go przez fir­mę kurier­ską. Dzię­ki temu, wystar­czy już tyl­ko wydru­ko­wać ety­kie­ty, a następ­nie prze­ka­zać pacz­ki kurie­ro­wi.

Pro­blem któ­ry przy­szło nam roz­wią­zać, to wła­ści­we prze­twa­rza­nie zamó­wień – nie wszyst­kie zamó­wie­nia mogą bowiem wyjść do odbior­ców tego same­go dnia. Nasza inte­gra­cja umoż­li­wia ozna­cza­nie, któ­re zamó­wie­nia nie powin­ny jesz­cze zostać prze­ka­za­ne do listu prze­wo­zo­we­go np. ze wzglę­du na brak potwier­dze­nia od klien­ta koń­co­we­go.

 

Płat­no­ści onli­ne:

Więk­szość klien­tów skle­pów inter­ne­to­wych ocze­ku­je moż­li­wo­ści natych­mia­sto­wej zapła­ty dro­gą elek­tro­nicz­ną. Ofe­ru­je­my inte­gra­cje z dowol­nym sys­te­mem płat­no­ści inter­ne­to­wej i poma­ga­my wybrać naj­ko­rzyst­niej­sze roz­wią­za­nie. Naszym atu­tem jest wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w sprze­da­ży inter­ne­to­wej, dzię­ki któ­remu roz­po­zna­li­śmy i roz­wią­za­li­śmy pro­blemy jakie towa­rzy­szą płat­no­ściom on-line. Zda­rza się, że klient koń­co­wy nie może doko­nać płat­no­ści od razu ze wzglę­du na prze­rwę tech­nicz­ną jego ban­ku, brak środ­ków czy też zwy­kły błąd prze­glą­dar­ki. Pro­jek­tu­je­my nasze sys­te­my tak aby nie­moż­ność zapła­ce­nia od razu po zamó­wie­niu była łatwa do roz­wią­za­nia i żeby klient zawsze mógł opła­cić swo­je zamó­wie­nie ponow­nie, gdy pro­blem zosta­nie roz­wią­za­ny.

PORTFOLIO - zobacz nasze serwisy www

 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Fir­mę Qu­ic­kNet wy­róż­nia pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do te­ma­tu – to nie gru­pa stu­den­tów któ­ra nie do­sza­cu­je roz­wią­zań i po­ry­wa się z mo­ty­ką na słoń­ce, a spraw­dzo­ny part­ner ma­ją­cy za so­bą wie­le lat do­świad­cze­nia i wdro­żo­nych pro­jek­tów – któ­re po pro­stu dzia­ła­ją.”

Pa­tryk Ber­gel – Wi­ne­on­li­ne Sp. z o. o.
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Do­tych­cza­so­wa współ­pra­ca da­je nam pod­sta­wy do stwier­dze­nia, że fir­ma Qu­ic­kNet to so­lid­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner bi­zne­so­wy, któ­ry świad­czy usłu­gi naj­wyż­szej ja­ko­ści.”

Lucyna Rymsza – Pure Coffee
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet
„Fir­ma Qu­ick­net da­ła się po­znać ja­ko wzo­ro­wy, rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner i bez cie­nia wąt­pli­wo­ści re­ko­men­du­ję jej usłu­gi.”

Przemysław Kokociński – Polpak Poland

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.