Pomoc  

Najczęstsze
pytania i odpowiedzi


Ka­ż­dy z nas ma tak wie­­le py­­tań, a zna tak ma­­ło od­po­­wie­­dzi.
W Tym dzia­­le za­­wa­r­li­­śmy te po­­ja­­wia­­ją­­ce się naj­czę­­­ściej. 

 

 • Czy mogę skorzystać z mojej poczty przez stronę WWW?

  TAK

  Wystarczy, że zalogujesz się do swojej skrzynki pocztowej za pośrednictwem przeglądarki. W tym celu wejdź na adres: http://poczta.Twoja-Domena.pl

  Następnie podaj swoje dane dostępowe:
  login: Twój adres e-mail
  hasło: Twoje hasło

  Je­śli chcesz by na ser­we­rze by­ła prze­cho­wy­wa­na peł­na ko­re­spon­den­cja, któ­rą od­bie­rasz i wy­sy­łasz na swo­im kom­pu­te­rze, ta­ble­cie czy te­le­fo­nie, przy kon­fi­gu­ra­cji skrzyn­ki na daw­nym urzą­dze­niu wy­bierz pro­to­kół IMAP.

   
 • Czy moja skrzynka pocztowa jest zabezpieczona skanerem antywirusowym?

  TAK

  Serwery na których przechowujemy Twoją pocztą są zabezpieczone siecią skanerów antywirusowych ClamAV. Skanery te sprawdzają każdą przychodzącą jak i wychodzącą wiadomość e-mail pod kątem trojanów, wirusów oraz złośliwego oprogramowania.

  Skanery te są aktualizowane nawet kilkukrotnie w ciągu doby, tak by zapewnić najlepszą możliwą ochronę Twojej skrzynki pocztowej i uniemożliwić zarażenie komputera wirusem.

 • Czy mogę zmienić hasło do mojej skrzynki e-mail?

  TAK

  Zmiana hasła do skrzynki pocztowej to nic trud­ne­go. Za­lo­guj się do swo­jej skrzyn­ki e-ma­il po­przez prze­glą­dar­kę (ad­res: http://pocz­ta.Two­ja-Do­me­na.pl) a na­stęp­nie, kli­ka­jąc w iko­nę Usta­wie­nia przejdź do pa­ne­lu „Ha­sło”. Po dwu­krot­nym wpi­sa­niu no­we­go ha­sła i klik­nię­ciu „Za­pi­sz” Two­je no­we ha­sło zo­sta­nie za­pi­sa­ne.

   
   

  Zmiana hasła do poczty • Straciłem dane na komputerze a wraz z nimi całą pocztę, czy mogę ją odzyskać?

  pomoc

  Kopia zapasowa serwerów wykonywana jest codziennie w godzinach 1:00-6:00 i zawiera m.in wiadomości, które znajdowały się w Twojej skrzynce w momencie wykonania backupu. Jeśli konfiguracja Twojej skrzynki pocztowej była ustawiona na protokół POP3, a w ustawieniach włączone było pozostawianie kopii poczty na serwerze, to możliwe jest całkowite odzyskanie jedynie skrzynki przychodzącej (poczta wychodząca zapisywana jest jedynie lokalnie w komputerze).

  Jeśli jednak funkcja ta nie była włączona, cała poczta po pobraniu na komputer jest automatycznie kasowana z serwera. Jeśli używałeś poczty poprzez protokół IMAP, możliwe jest odzyskanie pełniej zawartość Twojej poczty przychodzącej jak i wychodzącej.

  Gwarantujemy kopię zapasową Twoich wiadomość, które znajdują się na serwerze w momencie wykonywania backupu do trzech dni wstecz!

 • Wyjeżdżam na urlop. Czy mogę na swojej skrzynce ustawić sobie auto-odpowiedź?

  TAK

  Au­to-od­po­wiedź (zwa­ną rów­nież au­to­re­spon­de­rem) moż­na usta­wić za po­śred­nic­twem Web­ma­ila. Za­lo­guj się do swo­je­go kon­ta przez prze­glą­dar­kę
  (ad­res: http://pocz­ta.Two­ja-Do­me­na.pl), klik­nij z le­wej stro­ny ekra­nu na iko­nę „Usta­wie­nia”, na­stęp­nie „Za­awan­so­wa­ne” i „Au­to-od­po­wiedź”. By móc wpi­sać treść i za­kres dat dzia­ła­nia, za­znacz po­le „Włą­czo­na”. Mo­że­my za­pla­no­wać kie­dy au­to-od­po­wiedź za­cznie dzia­łać oraz kie­dy ma się wy­łą­czyć. Je­śli nie po­da­my dat, au­toresponder za­cznie dzia­łać na­tych­miast po za­pi­sa­niu kon­fi­gu­ra­cji, a wy­łą­cze­nie au­torespondera na­stą­pi po ODzna­cze­niu po­la „Włą­czo­na”. Klik­nię­cie na przy­cisk „Za­pi­sz” za­pi­sze Two­je usta­wie­nia.

   
 • Co to jest alias? Jak założyć alias?

  pomoc

  Alias to al­ter­na­tyw­na na­zwa ad­re­su skrzyn­ki pocz­to­wej. Mo­że­my two­rzyć tym­cza­so­we na­zwy dla ist­nie­ją­cych skrzy­nek bez po­trze­by za­kła­da­nia no­wych. Alia­sy ma­ją za­sto­so­wa­nie dla tym­cza­so­wych ak­cji ma­ilin­go­wych lub dla uprosz­cze­nia da­ne­go ad­re­su. Mo­że­my też utwo­rzyć nie­ofi­cjal­ną na­zwę do ofi­cjal­nej skrzyn­ki pocz­to­wej uży­wa­jąc do te­go np. na­sze­go pseu­do­ni­mu.
  Przy­kła­do­wo, do kon­ta imie.na­zwi­sko@Two­ja-Do­me­na.pl moż­na przy­pi­sać alias ksywka@Two­ja-do­me­na.pl (wy­sy­ła­jąc ma­ila na któ­ry­kol­wiek z ad­re­sów, wia­do­mo­ści za­wsze tra­fią do skrzyn­ki imię.na­zwi­sko).
  Aby za­ło­żyć alias do ma­ila na­le­ży za­lo­go­wać się do swo­jej skrzyn­ki przez prze­glą­dar­kę (ad­res: http://pocz­ta.Two­ja-Do­me­na.pl), klik­nąć z le­wej stro­ny ekra­nu na iko­nę „Usta­wie­nia”, na­stęp­nie „Za­awan­so­wa­ne” i „Alia­sy”. Te­raz wy­star­czy klik­nąć w +, wpi­sać in­te­re­su­ją­cy nas alias i za­pi­sać usta­wie­nia kli­ka­jąc na przy­cisk „Za­pisz”.

 • Czy moja skrzynka pocztowa jest chroniona przed spamem?

  TAK

  Na wszystkich oferowanych przez nas skrzynkach pocztowych zainstalowane są mechanizmy antyspamowe, które na podstawie szeregu danych określają czy dana wiadomość jest spamem czy nie.

 • Co oznacza 'maildir over quota' w powiadomieniu o niedostarczeniu poczty?

  pomoc

  In­for­ma­cja „ma­il­dir over qu­ota” ozna­cza prze­kro­cze­nie li­mi­tu za­ję­to­ści skrzyn­ki od­bior­cy. In­ny­mi sło­wy, skrzyn­ka jest prze­peł­nio­na i na­sza wia­do­mość się do niej już nie mie­ści. By na­sza prze­sył­ka do­tar­ła do od­bior­cy, mu­si po­więk­szyć po­jem­ność skrzyn­ki, lub usu­nąć część wia­do­mo­ści, po czym mo­że­my prze­słać mu wia­do­mość po­now­nie.

 • Jakie są nazwy i adresy serwerów DNSy dla naszych domen?

  pomoc

  ns1.tld.pl 195.149.224.10
  ns2.tld.pl 94.152.202.202

 • Jak odzyskać dane z backupu?

  pomoc

  Je­śli chcesz odzy­skać da­ne z bac­ku­pu, zaloguj się do swojego panelu webas i postępuj zgodnie z instrukcją (zgod­nie z umo­wą utrzy­mu­je­my ko­pie za­pa­so­we z trzech ostat­nich dni).
  Gwa­ran­tu­je­my ko­pię za­pa­so­wą Two­ich da­nych, któ­re znaj­du­ją się na ser­we­rze w mo­men­cie wy­ko­ny­wa­nia bac­ku­pu do trzech dni wstecz! Usłu­ga od­two­rze­nia da­nych z ko­pii za­pa­so­wej jest bez­płat­na.

 • Jak przenieść domenę od innego dostawcy.

  pomoc

  W tym ce­lu po­trze­bu­je­my kod AUTHINFO Two­jej do­me­ny (nie do­ty­czy do­men utrzy­my­wa­nych w NASK). Ta­ki kod uzy­skasz od swo­je­go obec­ne­go pro­vi­de­ra po wy­peł­nie­niu od­po­wied­nie­go wnio­sku.
  Np. dla do­men utrzy­my­wa­nych w fir­mie home.pl pro­ce­du­ra i wnio­sek znaj­du­je się tu: https://pomoc.home.pl/dokumenty/pobieranie/103. W przy­pad­ku do­men utrzy­my­wa­nych w na­zwa.pl by otrzy­mać kod AUTHINFO na­le­ży na ad­res kon­tak­t@na­zwa.pl wy­słać wia­do­mość z proś­bą o prze­sła­nie wnio­sku i ode­słać po uprzed­nim pod­stę­plo­wa­niu i pod­pi­sa­niu przez re­pre­zen­tan­ta Abo­nen­ta. Po otrzy­ma­niu od Cie­bie ko­du AUTHINFO resz­tą zaj­mie­my się my.
  Dla od­mia­ny, do­me­ny utrzy­my­wa­ne w fir­mie NASK prze­no­szo­ne są je­dy­nie po uprzed­nim wy­peł­nie­niu on-li­ne wnio­sku o zmia­nę de­le­ga­cji do­me­ny (wnio­sek do­stęp­ny tu: https://www.dns.pl/c­gi-bi­n/zmia­na.pl). Po wy­dru­ko­wa­niu, pod­pi­sa­niu i przy­sta­wie­niu fir­mo­wej pie­czę­ci, na­le­ży prze­słać go fak­sem na nu­mer +48 22 380 83 01 lub ze­ska­no­wać i wy­słać na ad­res in­fo­@dns. pl).

PORTFOLIO - zobacz nasze serwisy www

 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Fir­mę Qu­ic­kNet wy­róż­nia pro­fe­sjo­nal­ne po­dej­ście do te­ma­tu – to nie gru­pa stu­den­tów któ­ra nie do­sza­cu­je roz­wią­zań i po­ry­wa się z mo­ty­ką na słoń­ce, a spraw­dzo­ny part­ner ma­ją­cy za so­bą wie­le lat do­świad­cze­nia i wdro­żo­nych pro­jek­tów – któ­re po pro­stu dzia­ła­ją.”

Pa­tryk Ber­gel – Wi­ne­on­li­ne Sp. z o. o.
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet„Do­tych­cza­so­wa współ­pra­ca da­je nam pod­sta­wy do stwier­dze­nia, że fir­ma Qu­ic­kNet to so­lid­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner bi­zne­so­wy, któ­ry świad­czy usłu­gi naj­wyż­szej ja­ko­ści.”

Lucyna Rymsza – Pure Coffee
 
Klienci o naszej pracy
Klienci o pracy Quicknet
„Fir­ma Qu­ick­net da­ła się po­znać ja­ko wzo­ro­wy, rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny part­ner i bez cie­nia wąt­pli­wo­ści re­ko­men­du­ję jej usłu­gi.”

Przemysław Kokociński – Polpak Poland

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.