Praca  

Praca
dołącz do nas i działaj

Sta­le się roz­wi­ja­my i po­sze­rza­my na­sze ho­ry­zon­ty. Na­szą naj­więk­szą za­le­tą są lu­dzie i ich do­świad­cze­nie. To spra­wia, że szu­ka­my być mo­że wła­śnie Cie­bie :) Sprawdź po­niż­szą li­stę i je­śli Two­je kom­pe­ten­cje znaj­du­ją się w ob­sza­rze okre­ślo­nym w jed­nej z tych ofert – śmia­ło apli­kuj!

 • Web developer - Warszawa

  Nr re­fe­ren­cyj­ny: 53

  Opis ofer­ty:
  Po­szu­ku­je­my web de­ve­lo­pe­ra do re­ali­za­cji bie­żą­cych pro­jek­tów (stro­ny WWW, skle­py in­ter­ne­to­we, roz­wią­za­nia de­dy­ko­wa­ne).

  Do obo­wiąz­ków bę­dzie na­le­żeć:

  • Przygotowywanie war­stwy pre­zen­ta­cji na pod­sta­wie pro­jek­tu gra­ficz­ne­go,
  • pro­gra­mo­wa­nie dy­na­micz­nych ele­men­tów stro­ny
  • roz­wój ist­nie­ją­cych roz­wią­zań w fir­mie (i two­rze­nie no­wych) oraz śle­dze­nie naj­now­szych tren­dów i tech­no­lo­gii.

  Wy­ma­ga­nia:

  • Do­stęp­ność w za­kre­sie pełnego eta­tu,
  • zna­jo­mość tech­no­lo­gii front-en­do­wych (HTML 5, CSS 3, Javascript, jQuery) pozwalająca na przygotowywanie statycznych projektów WWW (patrz: portfolio), zagnieżdżanie gotowych wtyczek jQuery oraz oprogramowywanie aktywnych elementów strony (np. walidacja formularzy, kalkulator ceny usługi),
  • zna­jo­mość PHP oraz CMS Wordpress pozwalająca na samodzielne wdrażanie projektów  
  • umiejętność obsługi baz danych (SQL)
  • zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go po­zwa­la­ją­ca na czytanie dokumentacji i sa­mo­dziel­ne zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia w za­so­bach In­ter­ne­tu.


  Mi­le wi­dzia­ne:

  • Stu­dia in­ży­nier­skie zwią­za­ne z informatyką,
  • sze­ro­ka wie­dza o tech­no­lo­giach in­ter­ne­to­wych i do­świad­cze­nie w pro­gra­mo­wa­niu apli­ka­cji we­bo­wych,
  • zna­jo­mość za­gad­nień bez­pie­czeń­stwa w apli­ka­cjach we­bo­wych,
  • zna­jo­mość sys­te­mu Li­nux, ser­we­ra Apa­che, 
  • zna­jo­mość na­rzę­dzi: SVN, GIT


  Ofe­ru­je­my:

  • Pra­cę w doświadczonym i kre­atyw­nym ze­spo­le,
  • ela­stycz­ne go­dzi­ny pra­cy,
  • moż­li­wość roz­wo­ju: sta­wia­my na do­brą ja­kość ko­du i doj­rza­łe tech­no­lo­gie,
  • kom­for­to­we wa­run­ki pra­cy,
  • to­tal­nie nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę,
  • ryn­ko­we wy­na­gro­dze­nie, za­leż­ne od do­świad­cze­nia i zna­jo­mo­ści tech­no­lo­gii,
  • pysz­ną ka­wę ;)


  Apli­ka­cje pro­si­my wy­sy­łać na ad­res: work@quicknet.pl
  Zgło­sze­nie po­win­no za­wie­rać CV oraz krót­kie uza­sad­nie­nie dla­cze­go bę­dzie nam się świet­nie współ­pra­co­wać (zwa­ne też li­stem mo­ty­wa­cyj­nym, ale nie je­ste­śmy przy­wią­za­ni do for­ma­li­zmów).

  Pro­si­my o do­pi­sa­nie w CV na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 ro­ku o Och­ro­nie Da­nych Oso­bo­wych; tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). ”

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.