zecerka.pl  

zecerka.pl
korekta tekstu on-line

Ze­­ce­r­ka to na­­sze au­­to­r­skie na­­rzę­­dzie do re­­da­­go­­wa­­nia te­k­stu, udo­stęp­nio­ne za dar­mo wszyst­kim użyt­kow­ni­kom In­ter­ne­tu. Dzię­­ki Ze­cer­ce je­d­nym kli­k­nię­­ciem po­­pra­­wisz tekst na swo­­im blo­­gu lub stro­­nie www. Wy­­sta­r­czy że wkle­­isz lub wpi­­szesz tekst, za­­zna­­czysz opcje któ­­rych chcesz użyć a na­­stę­p­nie wkle­­isz otrzy­­ma­­ny tekst wy­­ni­­ko­­wy do swo­­je­­go edy­­to­­ra (co cie­­ka­­we, Ze­­ce­r­ka dzia­­ła na­­wet w Wo­r­dzie!).

Ko­ń­co­­wy efekt jest nie­­sa­­mo­­wi­­ty – prze­­nie­­sio­­ne spó­j­ni­­ki do no­­wej li­­nii, po­­pra­­wio­­ne cu­­dzy­­sło­­wia, apo­­stro­­fy, po­­pu­­la­r­ne błę­­dy, a na­­wet sa­­mo­­dzie­­lą­­cy się tekst – nie­­za­­le­­ż­nie na ja­­kiej prze­­glą­­da­r­ce i ja­­kim ekra­­nie zo­­sta­­nie wy­­świe­­tlo­­ny – bę­­dzie do­­brze po­­dzie­­lo­­ny.

zobacz on-line 

 

 


Poniżej przedstawiamy przykłady przybliżające możliwości Zecerki.


 


BEZ ZECERKI
 

To jest przykładowy tekst , który posłuży nam do przedstawienia podstawowych funkcji zawartych w Zecerce .
Po pierwsze - poprawa odstępów między znakami   interpunkcyjnymi ,po drugie - przenoszenie spójników , liczb i przyimków  z końców wierszy , po trzecie - wyeliminowanie często popełnianych błędów . Z tych najbardziej "popularnych" można wyliczyć np brak kropek w skrótach , użycie błędnych znaków takich jak apostrof zastępczy czy cudzysłów prosty .

 

 


Z ZECERKĄ
 

To jest przy­kła­do­wy tekst, któ­ry po­słu­ży nam do przed­sta­wie­nia pod­sta­wo­wych funk­cji za­war­tych w Ze­cer­ce.
Po pierw­sze – po­pra­wa od­stę­pów mię­dzy zna­ka­mi in­ter­punk­cyj­ny­mi, po dru­gie – prze­no­sze­nie spój­ni­ków, liczb i przy­im­ków z koń­ców wier­szy, po trze­cie – wy­eli­mi­no­wa­nie czę­sto po­peł­nia­nych błę­dów. Z tych naj­bar­dziej „po­pu­lar­nych” moż­na wy­li­czyć np. brak kro­pek w skró­tach, uży­cie błęd­nych zna­ków ta­kich jak apo­strof za­stęp­czy czy cu­dzy­słów pro­sty.

 
   

 


TEKST WYJUSTOWANY
BEZ ZECERKI


Oczywiście nie możemy zapomnieć o problemie z dzieleniem wyrazów   i używania justowania kolumn .Bez użycia Zecerki tekst będzie najczęściej rozstrzelony    i pomiędzy wyrazami pojawią się bardzo duże odstępy . W tym miejscu należy zaznaczyć , że wyrazy są podzielone tak ,że w zależności od rozdzielczości i szerokości kolumn , będą się dzielić inaczej , dzięki czemu ten sam tekst będzie poprawnie podzielony na komputerach jak i urządzeniach mobilnych !!!!!

 

 


TEKST WYJUSTOWANY
 Z ZECERKĄ


Oczy­wi­ście nie mo­że­my za­po­mnieć o pro­ble­mie z dzie­le­niem wy­ra­zów i uży­wa­nia ju­sto­wa­nia ko­lumn. Bez uży­cia Ze­cer­ki tekst bę­dzie naj­czę­ściej roz­strze­lo­ny i po­mię­dzy wy­ra­za­mi po­ja­wią się bar­dzo du­że od­stę­py. W tym miej­scu na­le­ży za­zna­czyć, że wy­ra­zy są po­dzie­lo­ne tak, że w za­leż­no­ści od roz­dziel­czo­ści i sze­ro­ko­ści ko­lumn, bę­dą się dzie­lić ina­czej, dzię­ki cze­mu ten sam tekst bę­dzie po­praw­nie po­dzie­lo­ny na kom­pu­te­rach jak i urzą­dze­niach mo­bil­nych!!!

 
   

 

BEZ ZECERKI 

To jest przykładowy tekst , który posłuży nam do przedstawienia podstawowych funkcji zawartych w Zecerce . Po pierwsze - poprawa odstępów między znakami   interpunkcyjnymi ,po drugie - przenoszenie spójników , liczb i przyimków  z końców wierszy , po trzecie - wyeliminowanie często popełnianych błędów . Z tych najbardziej "popularnych" można wyliczyć np brak kropek w skrótach , użycie błędnych znaków takich jak apostrof zastępczy czy cudzysłów prosty .

 

 Z ZECERKĄ

To jest przy­kła­do­wy tekst, któ­ry po­słu­ży nam do przed­sta­wie­nia pod­sta­wo­wych funk­cji za­war­tych w Ze­cer­ce. Po pierw­sze – po­pra­wa od­stę­pów mię­dzy zna­ka­mi in­ter­punk­cyj­ny­mi, po dru­gie – prze­no­sze­nie spój­ni­ków, liczb i przy­im­ków z koń­ców wier­szy, po trze­cie – wy­eli­mi­no­wa­nie czę­sto po­peł­nia­nych błę­dów. Z tych naj­bar­dziej „po­pu­lar­ny­ch” moż­na wy­li­czyć np. brak kro­pek w skró­tach, uży­cie błęd­nych zna­ków ta­kich jak apo­strof za­stęp­czy czy cu­dzy­słów pro­sty.

 

 

 BEZ ZECERKI 

Oczywiście nie możemy zapomnieć o problemie z dzieleniem wyrazów   i używania justowania kolumn .Bez użycia Zecerki tekst będzie najczęściej rozstrzelony    i pomiędzy wyrazami pojawią się bardzo duże odstępy . W tym miejscu należy zaznaczyć , że wyrazy są podzielone tak ,że w zależności od rozdzielczości i szerokości kolumn , będą się dzielić inaczej , dzięki czemu ten sam tekst będzie poprawnie podzielony na komputerach jak i urządzeniach mobilnych !!!!!

 

 Z ZECERKĄ

Oczy­wi­ście nie mo­że­my za­po­mnieć o pro­ble­mie z dzie­le­niem wy­ra­zów i uży­wa­nia ju­sto­wa­nia ko­lumn. Bez uży­cia Ze­cer­ki tekst bę­dzie naj­czę­ściej roz­strze­lo­ny i po­mię­dzy wy­ra­za­mi po­ja­wią się bar­dzo du­że od­stę­py. W tym miej­scu na­le­ży za­zna­czyć, że wy­ra­zy są po­dzie­lo­ne tak, że w za­leż­no­ści od roz­dziel­czo­ści i sze­ro­ko­ści ko­lumn, bę­dą się dzie­lić ina­czej, dzię­ki cze­mu ten sam tekst bę­dzie po­praw­nie po­dzie­lo­ny na kom­pu­te­rach jak i urzą­dze­niach mo­bil­nych!!!

 

 

 

 

 

  • test

STRONY
INTERNETOWE

Dzię­­ki stro­­nie in­­te­r­ne­­to­­wej do­­brze do­­pa­­so­­wa­­nej do Two­­ich po­­trzeb mo­­żesz do­­trzeć do nie­­zli­­czo­­nej rze­­szy no­­wych klie­n­tów oraz po­­le­p­szyć ja­­kość wspó­ł­pra­­cy z ty­­mi, któ­­rzy już Cię zna­­ją.

MARKETING
INTERNETOWY

Ma­­r­ke­­­ting in­­­te­­r­ne­­­to­­­wy to sze­­­ro­­­ki za­­­kres roz­­­wią­­­zań sto­­­so­­­wa­­­nych w ce­­­lu do­­­ta­­r­cia do jak naj­wię­­k­szej li­­cz­by po­­­te­­n­cja­­l­nych klie­­n­tów. Dzię­­­ki in­­­te­­­gra­­­cji dzia­­­łań ma­­r­ke­­­ti­­n­go­­­wych w sie­­­ci wy­­­kreu­­­jesz so­­­li­­d­ny wi­­­ze­­­ru­­­nek swo­­­jej fi­­r­my oraz utwo­­­rzysz tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z klie­­n­ta­­­mi.

APLIKACJE
DEDYKOWANE

Przy pro­­je­k­to­­wa­­niu apli­­ka­­cji de­­dy­­ko­­wa­­nych za­­w­sze przy­­­kła­­­da­­­my ogro­­m­ną wa­­­gę do opła­­­ca­­l­no­­­­­ści przed­się­­­w­zię­­­cia. Za­­w­sze oce­­­nia­­­my mo­­c­ne i sła­­­be stro­­­ny roz­­­wią­­­zań sta­­­ra­­­jąc się je­­d­no­­­cze­­­śnie prze­­­wi­­­dzieć ho­­­ry­­­zont cza­­­so­­­wy zwro­­­tu z in­­­we­­­sty­­­cji.